Om myndigheten

Årsredovisning

Varje år sammanfattas verksamhetens resultat i en årsredovisning, som skickas till regeringen i februari kommande år.

Riksrevisionen granskar årsredovisningen mot regeringens olika återrapporteringskrav som finns beskrivna i myndighetens instruktion och regleringsbrev. De granskar även att de krav som finns på bokföring, finansiering m m under året följs, och att man har ordning och reda i underlagen. Till det kommer särskilda krav på en årsredovisning och de anges i förordningen (2006:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Granskningen av årsredovisningen avslutas cirka en månad efter att den överlämnats till regeringen. Regeringen ger sin återkoppling på årsredovisningen i en resultatdialog som kulturdepartement kallar till.

Sedan 2009 redovisas ett samlat resultat för hela myndigheten. Vår verksamhetsstruktur utgår från de verksamheter som bedrivs och som erbjuds besökare, lärare och elever, forskare, myndigheter, intresseorganisationer med flera.

Våra prestationer är: 

  • Samlingskontroll
  • Tillfälliga utställningar
  • Pedagogiska tjänster
  • Forskning och utveckling

Årsredovisningar för de senaste åren

 

Sök i samlingar

Sök i museernas samlings-databas online. Här finns drygt 90 000 samlingsposter varav ca 40 000 med bild.

Uppdrag

Myndighetens uppdrag är att förvalta och tillgängliggöra vårt gemensamma kulturarv. Riksdagens beslut om en nationell kulturpolitik ligger till grund för myndighetens arbete.

Länkar

Kulturdepartementet
www.regeringen.se

Kulturrådet
www.kulturradet.se

Myndigheten för kulturanalys
www.kulturanalys.se

Riksförbundet Sveriges
www.sverigesmuseer.se

Svenskt Kulturarv
www.svensktkulturarv.se

Svenska ICOM
www.icomsweden.se

Genusfrågor i museer
www.genusimuseer.se