Om myndigheten

Organisation

Myndigheten Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet (LSH) bildades den 1 juli 1978. LSH tillhör kulturdepartementets ansvarsområde och leds av en överintendent. 

LSH består utöver de tre museerna av en stab, en kommunikationsenhet samt en enhet för samlingar och digitalisering, vilka arbetar myndighetsövergripande.

Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet är inriktade på mötet med besökarna på plats. Det innebär att museerna ansvarar för aktiviteter som exempelvis visningar, pedagogik, program- och skolverksamhet. Med besökarna i centrum bjuder museet in till delaktighet och samarbete med andra aktörer som t ex det civila samhället, organisationer och näringsliv.

Samlings- och digitaliseringsenheten
Vårt mål är att bevara och kontextualisera samlingarna och tillgängliggöra kunskap, historia och kulturhistoria med anknytning till de samlingar myndigheten förvaltar. Med utgångspunkt i såväl materiella som de immateriella samlingarna ansvarar enheten för att vårda och utveckla kulturarvet som myndigheten förvaltar. Vi arbetar med hela ledet i kunskapsproduktionen, från det enskilda föremålet till förmedling av kunskap om samlingarna liksom dess sociala, politiska och kulturella sammanhang under olika historiska perioder inklusive vår egen tid.

Verksamheten vänder sig både till de redan initierade som söker mer kunskap och till nya grupper av besökare, såväl nationellt som internationellt. Genom olika forum, däribland digitala, utställningar och publikationer, erbjuder vi fördjupade kunskaper om föremål, teman, händelser och personer och bjuder in till dialog. Enheten har ansvaret för inventeringar, konservering, klimat, magasin samt låneärenden.

Kommunikationsenheten ansvarar för myndighetens externa och interna kommunikation. Enheten arbetar strategiskt och praktiskt för att stärka våra varumärken, nå rätt målgrupper och hitta rätt tilltal. Tillsammans med museerna arbetar kommunikationsenheten för att etablera samarbete med exempelvis näringsliv och det civila samhället.

Staben ansvarar för administrativa tjänster, personal-, fastighets-, ekonomi-, upphandlings- och säkerhetsfrågor samt registratur. Dessutom utvecklar staben stöd för organisationen och arbetssätt, som t ex mobil växellösning och fjärrskrivbord som gör att alla medarbetare har tillgång till arbetsredskap var de än befinner sig i myndigheten. Till staben hör vidare ett projektkontor med uppgift att samordna vårt arbete med utställningar inom myndigheten och verka som stöd i utställningsprojekten.

Sök i samlingar

Sök i museernas samlings-databas online. Här finns drygt 90 000 samlingsposter varav ca 40 000 med bild.

Uppdrag

Myndighetens uppdrag är att förvalta och tillgängliggöra vårt gemensamma kulturarv. Riksdagens beslut om en nationell kulturpolitik ligger till grund för myndighetens arbete.

Länkar

Kulturdepartementet
www.regeringen.se

Kulturrådet
www.kulturradet.se

Myndigheten för kulturanalys
www.kulturanalys.se

Riksförbundet Sveriges
www.sverigesmuseer.se

Svenskt Kulturarv
www.svensktkulturarv.se

Svenska ICOM
www.icomsweden.se

Genusfrågor i museer
www.genusimuseer.se