Om myndigheten

Vår miljöpolicy

Vår miljöpolicy ger en övergripande vägledning i det interna miljöarbetet. Miljöpolicy och miljömålen ska bidra till en hållbar utveckling och till att nå de nationella miljökvalitetsmålen.

Miljöpolicy 2012-2014

Miljöaspekter integreras i all verksamhet för att främja en hållbar utveckling. Till grund för miljöarbetet ligger gällande miljölagstiftning, SFS 2009:907, SFS 2009:893 och de av Riksdagen 2005 fastställda 16 miljömålen. Återrapportering sker årligen till Kulturdepartementet, Naturvårdsverket och Energimyndigheten.

Myndigheten håller miljöfrågan aktuell genom utbildning, information, kontinuerlig uppföljning och utvärdering. Alla anställda tar ett aktivt miljöansvar, både i beslut och praktiskt arbete. 

Vårt miljöarbete består i att: 

  • minska resursförbrukningen vid resor och transporter, drift och underhåll
  • aktivt upprätthålla och öka miljökompetensen hos de anställda i det dagliga arbetet
  • öka miljömedvetenheten i våra kontakter med våra besökare och samarbetspartners

Miljöpolicyn som PDF »

Sök i samlingar

Sök i museernas samlings-databas online. Här finns drygt 90 000 samlingsposter varav ca 40 000 med bild.

Uppdrag

Myndighetens uppdrag är att förvalta och tillgängliggöra vårt gemensamma kulturarv. Riksdagens beslut om en nationell kulturpolitik ligger till grund för myndighetens arbete.

Länkar

Kulturdepartementet
www.regeringen.se

Kulturrådet
www.kulturradet.se

Myndigheten för kulturanalys
www.kulturanalys.se

Riksförbundet Sveriges
www.sverigesmuseer.se

Svenskt Kulturarv
www.svensktkulturarv.se

Svenska ICOM
www.icomsweden.se

Genusfrågor i museer
www.genusimuseer.se