Om myndigheten

Bild på innergården på Skoklosters slott

Vision 2017

Vår visionsbaserade värdegrund

Vi arbetar för alla människors lika värde och bidrar till en demokratisk samhällsutveckling. Genom mångfald möjliggör vi mötet med fler och olika människor. Med kunskap och olika perspektiv, på såväl det förgångna som samtiden, visar vi att det går att förändra samhället.

2017 ska verksamheten

  • uppfattas som inbjudande, händelserik och dynamisk
  • ta en självklar plats i samhällets kunskapsutveckling
  • präglas av en öppenhet för delaktighet och medskapande

Strategi

1. Vår verksamhet ska vara tillgänglig för alla. Vi river hindren!
2. Med en nyfiken och utforskande dialog skapar vi relationer som breddar och fördjupar verksamheten. Vi söker samarbeten som kompletterar!
3. I samverkan producerar och kommunicerar vi kunskap. Delad kunskap är ökad kunskap!
4. Med fler och nya perspektiv gör vi våra berättelser mer angelägna. Vi vågar mer och når fler!
5. Med besökarna i centrum utvecklar vi vårt värdskap och museerna som offentliga rum.
6. Vi stimulerar till livslångt lärande och använder olika lärstilar. Genom att aktivera flera sinnen, engagera och beröra skapar vi upplevelser.
7. Vi brukar och kommunicerar våra samlingar och miljöer. Ett använt kulturarv blir ett angeläget kulturarv!
8. Vi bevarar effektivt det kulturarv vi förvaltar för nutida och framtida generationer

Vårt interna arbete präglas av

A. att vi tar stöd i och utvecklar våra gemensamma rutiner och arbetsprocesser för en mer effektiv och kvalitativ verksamhet.
B. att vi utvecklar medarbetarskap och ledarskap för att bättre kunna ta ansvar för verksamhetens delar och helhet. Tillsammans tar vi ansvar för en arbetsmiljö med ständiga förbättringar.
C. att vi har en god stabil ekonomi.
D. att vi respekterar varandra, litar på varandras kompetenser och välvilja att ta ansvar för verksamheten. Med tydlig kommunikation skapar vi acceptans för varandra. Vår trygghet finns i känslan av att vara uppskattade och behövda på arbetsplatsen. Med lite självdistans och humor får vi mod att utvecklas genom att pröva och lära.

Sök i samlingar

Sök i museernas samlings-databas online. Här finns drygt 90 000 samlingsposter varav ca 40 000 med bild.

Uppdrag

Myndighetens uppdrag är att förvalta och tillgängliggöra vårt gemensamma kulturarv. Riksdagens beslut om en nationell kulturpolitik ligger till grund för myndighetens arbete.

Länkar

Kulturdepartementet
www.regeringen.se

Kulturrådet
www.kulturradet.se

Myndigheten för kulturanalys
www.kulturanalys.se

Riksförbundet Sveriges
www.sverigesmuseer.se

Svenskt Kulturarv
www.svensktkulturarv.se

Svenska ICOM
www.icomsweden.se

Genusfrågor i museer
www.genusimuseer.se