Verksamheten

Bild på Hallwylska museet

Forskning & samarbeten

Samarbeten främjar kunskapsutveckling! De tre museerna inom LSH är alla engagerade i långsiktiga samarbeten med universitet och högskolor, både inom och utanför landets gränser.

Våra samarbeten utgår från museernas samlingar, men kan ta sig olika uttryck. Livrustkammaren deltar just nu med Historiska museet och föreningen the Unstraight museum i projektet Unstraight research. Syftet är att belysa samlingarna ur nya perspektiv. Projektet söker ny kunskap kring sexualitetsnormer till den nya basutställning som Livrustkammaren planerar. Statens kulturråd finansierar.

Under 2016 har vi satt igång flera nya samarbeten, bland annat med Visualiseringscenter C och Linköpings universitet där vi utforskar nya möjligheter för 3D-digitalisering. I projektet Skokloster as a Laboratory for Early Modern Studies söker vi, tillsammans med Stockholms universitet, nya kunskaper om 1600-talets världsbild och det kulturarvsskapande som pågått på Skokloster genom seklerna. Understanding the Conditions Facing Heritage in a Hybrid Market är ett samarbete med med Lunds universitet, där vi använder etnografiska metoder för att analysera hur kulturella och ekonomiska faktorer påverkar hur vi förstår och vårdar kulturmiljöer.

Under året har några fleråriga samarbeten avslutats, bland annat projektet Marrying Cultures: Queen Consorts and European Identities. Det undersökte furstliga makor och makar med utslädkst ursprung påverkat kulturen och samhället i sitt nya hemland. Också detta fyraåriga projekt kommer Livrustkammarens nya basutställning till del.
Studenter från konservatorsprogrammet vid Carl Malmstensskolan vid Linköpings universitet genomförde i samarbete med Hallwylska museet en djupstudie av palatsets möbelsamling. Den resulterade i två masteruppsatser. LSH:s medarbetare medverkade i undervisning inom Kulturvetarprogrammet, Museer och kulturarv och Centrum för Modevetenskap vid Stockholms universitet samt kursen stilhistoria vid Linköpings universitet.

Läs mer
Unstraight research
S
kokloster as a Laboratory for Early Modern Studies

Sök i samlingar

Sök i museernas samlings-databas online. Här finns drygt 90 000 samlingsposter varav ca 40 000 med bild.

Uppdrag

Myndighetens uppdrag är att förvalta och tillgängliggöra vårt gemensamma kulturarv. Riksdagens beslut om en nationell kulturpolitik ligger till grund för myndighetens arbete.

Länkar

Kulturdepartementet
www.regeringen.se

Kulturrådet
www.kulturradet.se

Myndigheten för kulturanalys
www.kulturanalys.se

Riksförbundet Sveriges
www.sverigesmuseer.se

Svenskt Kulturarv
www.svensktkulturarv.se

Svenska ICOM
www.icomsweden.se

Genusfrågor i museer
www.genusimuseer.se